(چاپ)

کد :  47  
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۱ یادداشت روز
کودکانتان را به آنچه خود میدانید محدود نکنید زیرا آنها در زمان دیگری متولد شده اند.

کودکانتان را به آنچه خود میدانید محدود نکنید زیرا آنها در زمان دیگری متولد شده اند.